FAQs2021-01-15T10:10:45+01:00

FAQs

FAQs

D’on procedeixen les dades d’aquesta web?2020-12-30T12:15:49+01:00

Les dades presentades en aquesta web procedeixen de l’estudi Premature mortality due to air pollution in European cities; an Urban Burden of Disease Assessment (Khomenko et al., 2021), publicat a The Lancet Planetary Health al gener de 2021.

D’on provenen les dades de les ciutats?2020-12-30T12:16:21+01:00
D’on provenen les dades de contaminació de l’aire?2020-12-30T12:16:45+01:00

Els nivells de contaminació de l’aire s’han estimat utilitzant tres models matemàtics i empírics diferents. Els valors donats pels models es van contrastar amb les mesures reals de contaminació de l’aire extretes de la base de dades europea de qualitat de l’aire Airbase. Les dades utilitzades en l’estudi prenen 2015 com a any de referència i també s’han comparat amb 2018 per a les disminucions temporals en els nivells de contaminació de l’aire.

Què és el rànquing de contaminació de l’aire?2020-12-30T12:17:09+01:00

El rànquing de contaminació de l’aire inclou 858 ciutats europees. La primera posició és per a la ciutat amb les pitjors dades de mortalitat relacionades amb la contaminació de l’aire. La posició 858 té les millors dades de mortalitat.

Com es calcula la posició al rànquing de contaminació de l’aire?2020-12-30T12:17:30+01:00

El rànquing de la contaminació de l’aire es basa en una puntuació de càrrega de mortalitat assignada a cada ciutat. Les puntuacions s’han calculat amb un algoritme que té en compte les taxes de mortalitat, el percentatge de mortalitat evitable i els anys de vida perduts per cada contaminant de l’aire.

Quantes ciutats s’han inclòs a l’estudi?2020-12-30T12:17:48+01:00

L’estudi va avaluar 969 ciutats i 47 grans ciutats (àrees metropolitanes) de 31 països europeus. Les grans ciutats són àrees urbanes més grans dins d’una àrea metropolitana.

Si l’estudi inclou més de 1,000 ciutats, per què el rànquing només inclou 858?2020-12-30T12:18:12+01:00

Les grans ciutats solen tenir una àrea metropolitana que inclou altres ciutats. Els investigadors van considerar les àrees metropolitanes com a part de la mateixa àrea urbana i van decidir agrupar totes les ciutats dins de la major de les ciutats del conjunt. El nombre total de ciutats resultants d’aquesta operació és 858. Les ciutats incloses dins d’una ciutat gran no apareixen en el rànquing però es poden trobar usant el quadre de cerca.

Què és PM2,5?2021-01-18T16:58:53+01:00

Les partícules fines o PM2,5 són un dels principals contaminants de l’aire. Totes les partícules PM són matèria particulada que conté una barreja d’elements sòlids i líquids suspesos en l’aire, incloses partícules de pols, metalls, ciment i matèria orgànica. Es classifiquen segons la mida de la partícula, mesurada en micròmetres (una mil·lèsima de mil·límetre): com més petites són les partícules, més fàcilment poden penetrar en el nostre cos. Les PM2,5 són partícules fines amb un diàmetre d’entre 0,1 i 2,5 micres. Poden penetrar en el sistema respiratori fins als alvèols pulmonars. Un dels seus components és el carbó negre, producte de la combustió incompleta, especialment de el combustible dièsel. Les principals fonts de PM2,5 a les ciutats són el trànsit, la calefacció domèstica, la indústria, així com la crema de fusta, carbó o altres.

Què és NO2?2020-12-30T12:20:21+01:00

El NO2 o diòxid de nitrogen és un dels principals contaminants de l’aire: un gas tòxic i irritant que afecta el sistema respiratori. El NO2 pot irritar les vies aèries, agreujant les malalties respiratòries (com l’asma) i provocant un augment dels ingressos hospitalaris i les visites a les sales d’emergència. A llarg termini, l’exposició al NO2 pot conduir al desenvolupament d’asma i augmentar la susceptibilitat a infeccions respiratòries. La seva principal font són les emissions dels vehicles motoritzats, especialment els de motors dièsel (com més vells són, més contaminen). Els nivells de NO2 són generalment més alts a les ciutats a causa del seu major volum de trànsit i solen estar relacionats amb la manera com es dissenyen les ciutats.

Com afecta la contaminació de l’aire a la salut?2020-12-30T12:36:27+01:00

A causa de la seva capacitat per penetrar en el torrent sanguini i causar inflamació, la contaminació de l’aire té el potencial de danyar gairebé tots els òrgans de el cos. Existeix evidència que relaciona la contaminació de l’aire amb problemes respiratoris, malalties cardíaques, càncer, demència, problemes de fertilitat i funció cognitiva reduïda.

Els pics de contaminació de l’aire poden exacerbar els símptomes de persones amb afeccions prèvies, com asma o en risc de patir atacs cardíacs o accidents cerebrovasculars.

La contaminació atmosfèrica crònica augmenta el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars i respiratòries. Els nens exposats a nivells més alts de contaminació de l’aire mostren un desenvolupament cognitiu més lent i els adults més exposats mostren un major risc de deteriorament cognitiu. Una major exposició a la contaminació de l’aire també augmenta el risc de part prematur i baix pes al néixer.

Més informació a https://www.isglobal.org/en/ciudadesquequeremos#efectossalud

Què signifiquen les morts evitables?2020-12-30T12:21:51+01:00

Les morts evitables es poden definir com la fracció de la mortalitat que podria evitar-se cada any si un factor de risc particular no fos present en la població. En aquest estudi, les morts evitables es poden interpretar com el nombre de morts que podrien evitar-se cada any si l’exposició a la contaminació de l’aire es reduís (en el cas de les recomanacions de l’OMS) o gairebé s’eliminés (en el cas d’assolir els nivells més baixos registrats) com a factor de risc de mortalitat de la població.

Com es calcula el nombre de morts evitables?2020-12-30T12:22:10+01:00

Per calcular el nombre de morts evitables, l’estudi utilitza dades de mortalitat per causes naturals específiques de cada ciutat relatives a l’any 2015 i procedents de la base de dades d’Eurostat i aplica l’evidència científica més sòlida i recent sobre la relació entre els nivells de contaminació de l’aire i la mortalitat. L’estudi segueix un enfocament d’avaluació de riscos comparatiu, al comparar els nivells actuals de contaminació de l’aire a les ciutats amb dos escenaris teòrics de millora de la qualitat de l’aire (recomanacions de l’OMS i nivells mesurats més baixos). El nombre de morts evitables s’estima en funció d’aquestes reduccions i de l’evidència científica sobre la relació entre contaminació atmosfèrica i mortalitat.

Quines són les recomanacions de l’OMS?2021-01-04T15:39:35+01:00

Basant-se en l’evidència científica existent, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va establir límits recomanats per la concentració de contaminants en l’aire. D’acord amb aquestes pautes, les concentracions exteriors de PM2,5 no han d’excedir un valor mitjà anual de 10 µg/m3. El límit recomanat per a exteriors pel que fa a concentracions de NO2 és de 40 µg/m3.

Encara que aquestes pautes es consideren l’estàndard d’or per a la protecció de la salut humana, són només recomanacions i no són obligatòries.

Les directrius de l’OMS sobre contaminació de l’aire es troben actualment en revisió. Els valors recomanats per als contaminants de l’aire poden canviar un cop que es publiquin les noves pautes.

Per obtenir més informació, visiteu https://www.who.int/airpollution/guidelines/en/

Quins són els estàndards de qualitat de l’aire a l’UE?2020-12-30T12:24:15+01:00

La legislació europea estableix els nivells màxims de contaminació de l’aire permesos a l’UE. En el cas de PM2,5, les concentracions mitjanes anuals no han d’excedir els 25µg/m3. El límit anual per a les concentracions de NO2 és de 40 µg/m3.

Més informació a https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm

Quina és la diferència entre les directrius de l’OMS sobre contaminació atmosfèrica i les normes de l’UE?2021-01-18T17:00:13+01:00

Els estàndards europeus estan establerts per la legislació de l’UE i són obligatoris per a tots els estats membres. Les pautes de l’OMS són només recomanacions. Tot i que el nivell recomanat és el mateix per NO2 (40 µg / m3), no és el cas de PM2,5, on les directrius de l’OMS (10 µg / m3) són més restrictives -i per tant brinden una millor protecció per la salut- que legislació de l’UE (25 µg / m3).

Per obtenir més informació, visiteu https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-concentrations/air-quality-standards

Per què l’estudi va prendre com a referència les directrius de l’OMS en lloc de les normes de la UE?2020-12-30T12:25:43+01:00

L’estudi va considerar les directrius de l’OMS perquè el nivell màxim recomanat per a les concentracions de PM2,5 és més baix en les directrius de l’OMS que en la legislació de l’UE i, per tant, proporciona més protecció per a la salut humana.

No obstant això, tot i que les directrius de l’OMS es consideren l’estàndard d’or per a la protecció de la salut humana, hi ha un creixent cos d’evidència que suggereix que la contaminació de l’aire té un impacte perjudicial en la salut humana fins i tot per sota dels llindars de l’OMS. Per aquest motiu, les directrius de l’OMS es troben actualment en revisió.

Hi ha algun llindar de seguretat per a la contaminació de l’aire?2020-12-30T12:26:04+01:00

No hi ha evidència científica d’un llindar particular per sota de qual la contaminació de l’aire no afecti la salut. Estudis recents han mostrat associacions entre la contaminació de l’aire i la mortalitat a nivells per sota de les recomanacions de l’OMS. S’espera que majors reduccions en els nivells de contaminació de l’aire ofereixin majors beneficis per a la salut de la població.

Les dades presentades en aquest estudi mostren que es podrien prevenir moltes més morts si els nivells de contaminació de l’aire es reduïssin per sota de les pautes actuals de l’OMS.

Per què a la meva ciutat apareixen morts evitables si ja compleix amb les pautes de l’OMS?2020-12-30T12:26:20+01:00

El fet que els nivells mitjans de contaminació de l’aire d’una ciutat estiguin per sota de les recomanacions no vol dir que tota la ciutat estigui per sota d’aquests nivells. Certes àrees de la ciutat poden presentar nivells de contaminació de l’aire per sobre del llindar. En aquests casos, el nostre estudi mostra les morts que podrien evitar-se si també aquestes àrees de la ciutat complissin les recomanacions de l’OMS.

Cercar un altra ciutat

Go to Top